Home » Disclaimer

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van www.nordictents.eu

THE FIRE WITHIN V.O.F.
Kapelweg 72
6451 RL Heerlen
Nederland
Tel.nr.: +31(0)45 533 2030
E-mail: info@thefirewithin.nl
Inschrijfnummer K.v.K.: 14083292

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer.

Informatie op de website
Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers en gebruikers van deze website en bij de bronnen die wij raadplegen voor deze informatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en actueel is noch dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor lijdt.

Daarnaast is de informatie op deze website uitsluitend indicatief en behouden wij ons het recht voor de op/via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van deze disclaimer – zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het verdient dus aanbeveling periodiek na te gaan of de op/via deze website aangeboden informatie en/of de disclaimer is gewijzigd. U kunt aan de informatie op deze website bovendien geen rechten ontlenen.

Websites van derden
Verder kunt u op deze website links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg door ons zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de inhoud en kwaliteit van de op die websites aangeboden producten en/of diensten. Wij zijn derhalve nooit aansprakelijk voor de gevolgen – van welke aard en omvang dan ook – die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van (de informatie op) deze websites en/of links.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten die rusten op/voortvloeien uit de op deze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. (content) behoren toe aan ons, de fabrikant of eventuele derden, zoals de ontwerper van deze website. Voornoemde teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. mogen dus niet zonder onze schriftelijke toestemming/de schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gekopieerd of gebruikt dan wel openbaar worden gemaakt buiten deze website, behoudens het afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Indien u handelt in strijd met deze bepaling, bent u aansprakelijk voor alle schade die wij hierdoor lijden en zullen wij juridische stappen ondernemen.

Merk
Het handelsmerk The Fire Within is met ingang van 01-04-2005 geregistreerd onder nummer 14083292
Wij behouden ons het recht voor bij inbreuken op/gelijkenissen met een procedure te starten, zonder voorafgaande mededeling aan degene die inbreuk maakt op ons merk.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van/in verband met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.